Habarlar

 • Açyk agaç plastmassa bezeginiň aýratynlyklaryny bilýärsiňizmi?

  Açyk agaç plastmassa bezegi birnäçe görnükli aýratynlyklara eýedir: 1. Çydamlylygy: Agaç plastmassa bezegi, açyk şertlere garşy durmak üçin niýetlenendir we çüýremegine, howa çalmagyna we UV zaýalanmagyna ýokary çydamlydyr.Wagtyň geçmegi bilen çişirilmeýär, döwülmeýär we bölünmeýär.2. Az hyzmat etmek: Adaty agaçdan tapawutlylykda d ...
  Koprak oka
 • WPC diwar paneli gurmak: Spaceeriňizi ep-esli derejede güýçlendiriň

  WPC diwar paneli gurnamak: spaceaşaýyş meýdançalarymyzy taslamak we täzeden gurmak bilen, diwarlar umumy gurşawy we estetiki özüne çekijini döretmekde möhüm rol oýnaýar.Agaç, kerpiç ýa-da beton ýaly adaty diwar materiallary giňden ulanylsa-da, häzirki wagtda ...
  Koprak oka
 • WPC-iň tehnologiki aýratynlyklary we halkara ülňüleri (plastmassa agaçdan ýasalan material)

  Wpc (gysgaça agaç-plastmassa-kompozitler), polietilen (PE), polipropilen (PP) ýaly berkidilen plastmassalar bilen doldurylan agaç unundan, tüwi gabygyndan, samandan we beýleki tebigy ösümlik süýümlerinden ýasalan daşky gurşawy goramak materialynyň täze görnüşidir. ), poliwinil hlorid (PVC), ABS we prokatlar ...
  Koprak oka
 • Wpc-iň ösüş perspektiwasy

  Daşky gurşawy goraýan agaç, söýgi üçin plastmassa agaç we agaç diýlip atlandyrylýan agaç-plastmassa, halkara derejesinde “WPC” diýilýär.Geçen asyryň ikinji ýarymynda Japanaponiýada oýlanyp tapylan, gabykdan, gabykdan, bambuk çiplerinden, tüwi gabygyndan, ...
  Koprak oka
 • WPC artykmaçlyklary: WPC diwar panelleriniň peýdalaryny öwreniň

  WPC artykmaçlyklary: WPC diwar panelleriniň artykmaçlyklaryny öwreniň WPC diwar panelleri, agaç-plastmassa birleşdirilen diwar panelleri diýlip hem tanalýar, içerki we daşarky dizaýn programmalarynda çalt meşhurlyk gazandy.Bu innowasion gurluşyk materialy, ýokary parf döretmek üçin agaçdan we plastmassadan peýdalary birleşdirýär ...
  Koprak oka
 • WPC diwar panelleri: durnukly we estetiki taýdan ýakymly diwarlar üçin iň oňat çözgüt

  WPC diwar panelleri: durnukly we estetiki taýdan ýakymly diwarlar üçin iň oňat çözgüt Häzirki zaman ekologiýa taýdan arassa dünýäde durnukly we ekologiýa taýdan arassa çözgütleriň zerurlygy ep-esli artdy.Gurluşyk pudagy uly bir tejribäni başdan geçirýän belli bir pudak ...
  Koprak oka
 • WPC bezeg tagtasy bilen PVC

  Agaç plastmassa kompozit tagtalary Agaç polimer kompozit (WPC) tagtalary ulanylýan toplumlara ýakymly görnüş berýändigi sebäpli, özüne çekiji görnüşiniň sebäbini bilmek üçin uly gyzyklanma bar!“All Over India” WPC tagtalary üçin geljegi uly önüm, dürli atlar bilen ...
  Koprak oka
 • Kompaniýamyz we wpc önümleri barada soraglar

  Sorag-jogaplar - Biz hakda 1, Her aý näçe kuwwat öndürip bilersiňiz?Jemi aýlyk önümçiligi 400,000 metr bolan 150 önümçilik liniýamyz bar.Exportyllyk eksport mukdary 40,000 ene.2. Siziň artykmaçlyklaryňyz näme?Siziň bazaryňyzda gowy tejribämiz bar.Şol bir çykdajy üçin, jedel edýäris ...
  Koprak oka
 • WPC diwar panelleri dürli içerki we daşarky programmalarda ulanylyp bilner

  WPC diwar panelleri dürli içerki we daşarky goşundylarda ulanylyp bilner, meselem: 1. Öýler we ýaşaýyş jaýlary-WPC diwar panelleri jaýlar we ýaşaýyş jaýlary üçin özüne çekiji we çydamly görnüşi üpjün edip biler.Diwarlar, potoloklar we hatda aksent bölegi hökmünde hem ulanylyp bilner.2.Offices ...
  Koprak oka
 • Öndürijiniň görkezmesine laýyklykda WPC bezegini gurmagyň dogry usuly.

  Öndürijiniň görkezmesine laýyklykda WPC bezegini gurmagyň dogry usuly.

  Agaç-plastmassa birleşmesi ýa-da WPC bezegi, gurluşyk taslamalarynda hakyky agaç üçin gowy görülýän ornudyr.WPC bezegi diňe bir gurmak aňsat bolman, has çydamly we ekologiýa taýdan arassa.Şeýlelik bilen, bu ýazgy gurmak isleseňiz ýerine ýetirilmeli hereketlere düşünmäge kömek eder ...
  Koprak oka
 • WPC diwar paneli

  WPC diwar paneli

  WPC diwar paneli häzirki meşhur material, oňat durnuklylygy we üýtgeşik görnüşi sebäpli bezeg pudagy üçin ileri tutulýan material boldy.Köpugurly şekiller, baý reňk saýlamalary we WPC diwar örtüginiň dürli dokma stilleri dürli bezeglere laýyk gelmäge mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Wpc dekorasiýasyny nädip gurmaly

  Wpc bezegi, ýa-da Co-ekstruziýa wpc bezegi, gurluşyk taslamalarynda hakyky agaç üçin gowy görülýän ýer.WPC bezegi diňe bir gurmak aňsat bolman, has çydamly we ekologiýa taýdan arassa.Şeýlelik bilen, bu ýazgy, içeri girmek isleseňiz ýerine ýetirilmeli hereketlere düşünmäge kömek eder ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2