Şokolad 138 * 23mm Wpc Kompozit bezeg in Engineeringenerligi agaç pol

Gysga düşündiriş:

Material beýany :

1 、 Material düzümi : 30% PVC + 69% qualityokary hilli agaç uny + 1% Reňkleýji formula.

2 、 Maddy aýratynlyklar surface Smoothumşak ýüz, çydamly.

Önümiň artykmaçlyklary :

1 、 Greenaşyl we daşky gurşawy goramak.

2 、 Suw geçirmeýän we ýalyn saklaýjy.

3 ick Çalt gurmak.

4 、 Agaç gurluşy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Işlediň

Agaç uny bilen reziniň arasyndaky interfeýs ýakynlygyny gowulandyrmak üçin polimeriň we agaç ununyň ýüzüni üýtgetmek üçin degişli goşundylar zerurdyr.
Eredilen termoplastikada köp mukdarda agaç ununyň dispersiýa täsiri pes, bu eremegiň suwuklygyny peseldýär we ekstruziýa prosesini kynlaşdyrýar.Ekstruziýa prosesini ýeňilleşdirmek üçin suwuklygy gowulandyrmak üçin ýerüsti bejeriş serişdesi goşulyp bilner.
Plastmassa matrisa, gaýtadan işleýşini we önümleriniň ulanylyşyny gowulandyrmak üçin dürli goşundylar goşmalydyr.

6
产品 效果 图

Iýmitlendirmek prosesi

Agaç ununyň gurluşy gowşak, ekstruder nurbady iýmitlendirmek aňsat däl.Esasanam, "köpri" we "polýus tutmak" hadysasy köplenç agaç ununda köp suw bolanda ýüze çykýar.
Iýmitlendirmegiň durnuksyzlygy ekstruziýanyň üýtgemegine getirer, netijede ekstruziýanyň hiliniň we çykarylyşynyň peselmegine getirer.Iýmitlenmegiň kesilmegi materialyň ýaşaýyş wagtyny uzaldar, bu materialyň ýakylmagyna we reňklenmegine we önümleriň içki hiline we daşky görnüşine täsir eder.
Mejbury iýmitlendiriji enjam we ekstruziýanyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýerlikli eltiş tertibi kabul edilýär.
Gaýtadan işlemek wagtynda tükenik
Agaç unundaky kiçijik molekulanyň üýtgäp durýan maddalary we suwlary önümlere kemçilikleri getirmek gaty aňsat we öňünden duýdurmak olary doly aýryp bilmez.Şonuň üçin adaty plastmassa ekstruderine garanyňda agaç plastmassa kompozit ekstruderiň işleýiş ulgamynyň dizaýnyna has köp üns berilmelidir.Zerur bolsa, köp basgançakly işleýiş amala aşyrylyp bilner.
Köplenç, işleýiş effekti näçe gowy bolsa, ekstrudirlenen önümleriň hili şonça gowy.

3
2
1
办公 外貌
办公室 员工 图

  • Öňki:
  • Indiki: