Gyzyl goňur 136 * 25MM Wpc Daşky bezeg kompozit bezeg agaç bezegi

Gysga düşündiriş:

Material beýany :

1 、 Material düzümi : 30% PVC + 69% qualityokary hilli agaç uny + 1% Reňkleýji formula.

2 、 Maddy aýratynlyklar surface Smoothumşak ýüz, çydamly.

Önümiň artykmaçlyklary :

1 、 Greenaşyl we daşky gurşawy goramak.

2 、 Suw geçirmeýän we ýalyn saklaýjy.

3 ick Çalt gurmak.

4 、 Agaç gurluşy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt jikme-jiklikleri sahypanyň mazmuny bölümi

Işlemek
Polime käbir emeli zeolitler goşulyp bilner we alýuminosilikat molekulasy materialdaky üýtgeşik ysy alyp biler.Poroşokdaky köp sanly kristal boşluklaryň üsti bilen adsorbent ys öndürýän ownuk organiki molekulalary alyp biler.Molekulýar surata düşüriji adsorbentler poliolefin ekstruziýa turbalaryna, sanjym we ekstruziýa zarba galyp gämilerine, izolýasiýa gaplaýyş materiallaryna, ekstruziýa gaplaýyş we möhürleýji materiallara üstünlikli ulanyldy.Molekulýar adsorbsion poroşok, içindäki çyglylygy aýyrmak üçin suwsuzlandyryjy hökmünde plastmassa goşulyp bilner.

kava (2)
kava (1)

1. Çekilen plastmassa agaç pollar, plastmassa agaç pollardan has hil we agramda has ýeňil.Plastmassa we agaç materiallary ýaly, transportyň ähli prosesinde, esasanam gaty ýadro tagtalarynda zähmet netijeliligi has ýokary.2.3-de bilelikde işlemeli.Birleşdirilen plastmassa agaç has ýeňil bolýar, bu diňe bir işçileriň zähmet gysyş güýjüni ýeňilleşdirmek bilen çäklenmän, zähmet çykdajylaryny hem tygşytlaýar.Mundan başga-da, diwar ýaly in engineeringenerçilik binalarynyň ýüki hem ýeňilleşdirilýär.
2. Reňk çaltlygy hem has gowudyr.Gurlandan soň 2-3 ýylyň içinde ýokary hilli plastmassa agaç materiallary birneme we köpçülikleýin pese gaçar we başlangyç äheňde ýalňyşlyklar bolar, bu hem köp jemgyýetiň eýelerine kelle agyry berýär.Co ekstrudirlenen plastmassa agaç muny üpjün edýär.Surfaceerdäki reňk gorag gatlagynyň galyňlygy reňk saklamagyň wagtyny takmynan 10 ýyla çenli ýokarlandyrýar.
3. Bahasy plastmassa agaç poluňky bilen deňdir.Önüm gözleginden we ekstrudirlenen agaçdan we plastmassa pollary ösdürmezden ozal, çig malyň bahasy ýerlikli düzüldi we ölçeldi.Diňe plastmassa agaç pollaryň aýratynlyklaryndan geçmek däl, eýsem satyn alyş bahasyny plastmassa agaç pollar bilen deň bahadan dolandyrmak hem zerurdyr.
Bir söz bilen aýdylanda, ekstrudirlenen plastmassa agaç pollar häzirki wagtda gaty meşhur.Diňe ekologiýa taýdan arassa däl, eýsem çydamlydyr.Hil taýdan kynçylyksyz dürli howa şertlerinde uzak wagtlap ulanylyp bilner

kava (1)
kava (3)
kava (6)
kava (7)

  • Öňki:
  • Indiki: