Oak Greý 195 * 14mm oorapyk içerde goşa diwar Beýik diwar tagtasy ýapyk Wpc diwar paneli

Gysga düşündiriş:

Material beýany :

1 、 Material düzümi : 30% PVC + 69% qualityokary hilli agaç uny + 1% Reňkleýji formula.

2 、 Maddy aýratynlyklar surface Smoothumşak ýüz, çydamly.

Önümiň artykmaçlyklary :

1 、 Greenaşyl we daşky gurşawy goramak.

2 、 Suw geçirmeýän we ýalyn saklaýjy.

3 ick Çalt gurmak.

4 、 Agaç gurluşy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Beýik diwar tagtasy näme?Onuň aýratynlyklary näme?

1. Beýik diwar tagtasy näme?
Beýik diwar tagtasy ekologiki agaja degişli agaç plastmassa galypdan ýasalan tagtadyr.Agaç unundan, PVX we beýleki güýçlendiriji goşundylardan ybarat ýaşyl daşky gurşawy goramak materialynyň täze görnüşi.Onuň kesiş bölegi Beýik diwara meňzeýändigi sebäpli, oňa beýik diwar tagtasy diýilýär.

kaka (2)
kaka (1)

2. Beýik diwar tagtasynyň aýratynlyklary
A. Baý we dürli reňkler
Dürli stil we derejeleriň dizaýn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin kedr ak, mahogany, altyn sandal agajy, metal çal, greýpfrut, Taý çaýy, hoz, gara hoz, gyzyl sandal agajy, goýy gyzyl, akja we beýleki reňkler saýlanyp bilner.
B. Giňden ulanylýar
Myhmanhanalar we sergi zallary ýaly jemgyýetçilik binalary bolsun ýa-da ýaşaýyş jaý bezegi üçin ulanylýarmy, diwarlary, pollary, potoloklary, fon diwarlary we bag landşaftynyň bezegi ulanylyp bilner.
C. Greenaşyl we formaldegid erkin
Onda formaldegid, ammiak, benzol we beýleki zyýanly maddalar ýok, daşky gurşawy goramagyň milli standartlaryna we Europeanewropa ülňülerine laýyk gelýär, zäherli däl we ys hapalanmaýar we hakyky daşky gurşawy goramak önümidir.
D. Suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, çygly we poslama garşy
Material durnukly öndürijilige, suwa gowy garşylyga, ajaýyp poslama garşylyga, çyglylyga we çyglylyga garşylygy bar, hatda howanyň görnüşiniň üýtgemegi bilen açyk şertlerde uzak wagtlap ulanylyp bilner.
E. Deformasiýa we garramaga çydamly
Strengthokary güýç, güýçli täsir garşylygy, deformasiýa we siňdirmek aňsat däl, güýçli garramaga garşylyk, hyzmat ömri 30 ýyldan gowrak bolup biler.
F. Easyeňil kesmek we ýönekeý gurluşyk
Ony kesip, kesip, meýilleşdirip, çüýläp, boýap we baglap bolýar we gurmak we gurmak aňsat.

kaka (5)
kaka (4)
kaka (3)

  • Öňki:
  • Indiki: